Program zajema reševanje različnih stisk in potreb uporabnikov, seznanjanje o novostih na področju zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov, svetovanje in sodelovanje pri odločanju in nabavi tehničnih pripomočkov s pomočjo socialnih referentov društev in socialnih poverjenikov.

Namen programa je paraplegiku zagotoviti možnost izboljšanja njegovega fizičnega in psihičnega zdravja, svetovanje, izobraževanje, informiranje in zadovoljevanje potrebe po preživetju in samostojnosti, po nastali poškodbi ali bolezni, katere posledica je paraplegija.

Brez teh programov bi se psiho-fizična kondicija članov gotovo poslabšala. Člani se družijo med seboj, si izmenjavajo dragocene izkušnje in bolj aktivno skrbijo za svoje zdravje ter tudi več razmišljajo v tej smeri. Programe izvajamo že več let in do sedaj smo bili uspešni. Redna rekreacija in osveščanje glede skrbi za zdravje sta za invalide nujno potrebni in tega ne nudi nobena druga organizacija. Naša vizija za v bodoče je še naprej skrbeti, da imajo invalidi čim več možnosti, da lahko poskrbijo za svoje zdravje, ki je bistvenega pomena za aktivno udejstvovanje v družbi.

V sklopu programa nudimo:

Ohranjevanje zdravja

Pomoč pri uveljavljanju potreb uporabnikov na področju varovanja zdravja, medicinske in socialne rehabilitacije (različne vodene rekreacije v bazenih in telovadnicah, masaža, rekreativne dejavnosti, obveščanje članov (o pravicah in novostih), plavalni kombiji, tradicionalna srečanja članov.

Strokovna predavanja in pregledi s preventivno vsebino za preprečevanje bolezni in skrb za zdravje.

Program vsebuje veliko različnih, predvsem preventivnih strokovnih predavanj in izobraževanj, iz različnih področji, ki so specifična za naše člane.

Predavatelji so usposobljeni strokovnjaki (fizioterapevti, zdravniki - specialisti, itd.) z dolgoletnimi izkušnjami z določenih področji delovanja, katera so specifična za naše člane in njihove težave, katere jih spremljajo in so predavateljem dobro poznana. Predavanja in delavnice prilagajamo potrebam in željam naših članom., z namenom izboljšanja njihovega fizičnega in psihičnega zdravja, svetovanje, izobraževanje, informiranje in zadovoljevanje potrebe po preživetju in samostojnosti, po nastali poškodbi ali bolezni, katere posledica je paraplegija. Strokovna predavanja s preventivno vsebino omogočajo članom, da čim bolj poskrbijo za svoje zdravje in preprečijo nastanek določene bolezni.

Zagotavljanje preventivnih pregledov z namenom in ciljem, da ne prihaja do nezaželenih posledic paraplegije (preležanine, urološki zapleti, bolezni dihal,...).

Strokovna predavanja, ki jih bomo organizirali, so namenjena tudi širši javnosti, predvsem svojcem članov in nekaterim drugim invalidom, ki niso člani našega društva.

Prilagajanje bivalnega okolja in odpravljanje arhitekturnih ovir

Ne glede na to, da že določena zakonodaja in posebni pravilniki nalagajo investitorju, obvezno novogradnjo brez arhitekturnih ovir, se to še zdaleč ne izvaja. Malo starejše zgradbe javnega pomena kot so, občine, kulturni domovi, zdravstveni domovi, banke, pošte, centri za socialno delo, šole, srednje šole, trgovine, so v večini primerov za invalide v vozičkih še vedno nedostopne. Ni pomemben le vstop v zgradbo, problem so notranje stopnice, nedostopne sanitarije, preozka vrata, vse to dela invalida še bolj nesamostojnega. Osnovna človekova pravica je, pravica do enakopravnega in neodvisnega življenja.

V društvu že vrsto let vodimo akcijo odpravljanja grajenih ovir. Soočamo se s konkretnimi primeri, tako, da spremljamo posameznega paraplegika že ob odpustu iz rehabilitacije in pomagamo reševati konkretne zadeve, ko se vrne v domače bivalno okolje. Neposredna naloga društva je in bo konkreten pristop k odpravljanju arhitekturnih ovir je v projektnem pomenu opredeljen sledeče:

   • posnetek obstoječega stanja in izdelava variantnih rešitev prilagojenega okolja
   • pomoč pri adaptaciji ovir v javnem okolju (stopnice, ozka vrata, sanitarije)
   • pomoč pri adaptaciji pri članih (dostop do stanovanja, sanitarij, gradnja dvigal, projektiranje opreme)
   • koordinacija z izvajalci del

Posredni način izvajanja programa je permanentno obveščanje javnosti in aktivno spremljanje izvajanja zakonodaje na tem področju.

Delavnice z namenom seznanjanja o novih tehničnih pripomočkih

Medicinsko - tehnični pripomočki so za paraplegike ključnega pomena. Omogočajo jim lažje premagovanje invalidnosti in so prvi korak na poti k neodvisnemu življenju in vključevanju v družbeno življenje.

Poudarek dajemo predvsem preventivnemu delovanju, sprotnemu obveščanju članov o novostih na področju medicinsko tehničnih pripomočkov, o pravicah, načinih pridobivanja in vseh pravicah, ki jim pripadajo iz naslova zdravstvenega zavarovanja in postopkih kateri so za njih pomembni. Organiziramo več delavnic, s predstavitvijo medicinsko – tehničnih pripomočkov, kjer strokovnjaki iz različnih podjetji predstavijo novosti na tem področju, svoje izdelke in iz prve roke udeležencem predstavijo načine pridobitve le-teh.

Med medicinsko tehnične pripomočke štejemo tudi ustrezno prilagojene avtomobile z ročnimi komandami, ki predstavljajo velik korak do samostojnosti paraplegikov, saj je javni prevoz za njih v večini primerov še vedno nedostopen

Mreža socialnih poverjenikov (MSP), ki uporabnike obiskujejo na domovih in ugotavljajo njihove objektivne potrebe po programu,

Skozi vse leto se zanimamo in spremljamo počutje naših članov. Pogosto se zgodi, da kdo hudo zboli ali mora za dalj časa v bolnišnico. Vse to redno spremljamo. Člane v domovih za ostarele redno obiskujemo, prav tako pa tudi tiste, ki so samo doma in se srečanj in drugih aktivnosti ne morejo udeleževati. Če gre kdo v bolnišnico, ga vedno obiščemo tudi tam. Obiske najpogosteje izvajajo izvoljeni delavci - člani društva in drugi odvisno od priložnosti. Za obiske uporabljajo društveno kombi vozilo, občasno pa tudi druge prevoze.

Imamo vzpostavljeno mrežo socialnih poverjenikov, ki so zadolženi vsak za določeno območje, in uporabnike obiskujejo na domovih in ugotavljajo njihove objektivne potrebe po programu. Ugotavljajo njihove stiske, potrebe in o tem poročajo zadolženim na društvu.

Možnost ugodnejšega več dnevnega bivanja v kapacitetah, ki so v lasti društev,

Društvo ima v lasti apartma v Novigradu, ki je popolnoma prilagojen za osebe na invalidskih vozičkih, tudi za težje invalide, saj je opremljen z električno invalidsko posteljo, električnim dvigalom, prav tako so dostopni vsi prostori in elementi.

Letovanje na morju omogoča članom psihofizično rehabilitacijo v družbi svojih najbližjih.

Novigrad je eden izmed redkih mest, kjer se invalidi na vozičkih nemoteno gibljejo in je urejen dostop do dveh lokacij plaže. Pohvalno je tudi, da je vstop v morje možen, kar omogoča posebna klančina.

Socialna obnovitvena rehabilitacija (SOR)

Obnovitvena rehabilitacije je zdravstvena storitev s katero vzdržujemo in ohranjamo psihofizične in življenjske funkcije paraplegikov in tetraplegikov. V programu vsakoletne obnovitvene rehabilitacije gre za nujne ukrepe, da obnovijo funkcije in nadomestijo izgubo funkcionalne omejitve. V ta izjemno pomemben program ki se izvaja preko ZPS, po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v pogojih, ki omogočajo skupinsko terapijo in razne servisne storitve, je vključena ciljna skupina (člani društva).

Individualno pomoč uporabniku, svojcu ali skupini (materialna, finančna),

Motivacijska druženja socialno izključenih, občinska delovna srečanja na institucijah, ki se ukvarjajo z invalidsko problematiko.